سمینار آموزشی آشنایی با ویژگیهای صندوق مکانیزه فروش تک نما بهمن 1398

سمینار آموزشی آشنایی با ویژگیهای صندوق مکانیزه فروش تک نما

در راستای سیاست شرکت تک نما مبنی بر فرهنگ سازی استفاده از صندوق های مکانیزه فروش  و آشنایی با توانمندیها و امکانات محصول جدید شرکت ، سمینار آموزشی درتاریخ 10/11/1398 از ساعت 09:00 صبح لغایت 17:00 در محل سالن کنفرانس شرکت با حضور نمایندگان استانی و کارشناسان نصب سراسر کشور برگزار گردید . در پایان به کلیه شرکت کنندگان گواهینامه صلاحیت فنی اعطا شد .