سمینار آموزشی اتحادیه تعاونیهای مصرف محلی سراسر ایران بهمن 1398

جلسه آموزشی صندوق مکانیزه فروش تک نما در دفتر اتحادیه تعاونیهای مصرف محلی سراسر ایران

به منظور آشنایی مدیران تعاونیهای مصرف محلی سراسر کشور جلسه مشاوره و آموزشی صندوقهای مکانیزه فروش تک نما در تاریخ 12/11/1398 از ساعت 10:00 لغایت 13:00 در محل دفتر اتحادیه با شرکت اعضاء هیأت مدیره و مدیران ارشد تعاونیها برگزار گردید .